Basket Items; 0


LAIMĖK AUTOMOBILĮ!

Panasonic baterijos kviečia išspręsti paprastą galvosūkį! Galite laimėti daugybę nuostabių prizų – „Panasonic“ garso kolonėlę kiekvieną savaitę, „Panasonic“ 4K televizorių kiekvieną mėnesį arba „Toyota Yaris Cross“ kaip pagrindinį prizą!

Daugiau infomacijos: https://www.nordicbatterysolutions.com/ ir https://www.nordicbatterysolutions.com/lt/

Akcijos laikotarpis: 2023 05 01 – 2023 12 311. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1. Nordic Digital AS, registracijos numeris 10240231, adresas Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715 Kambja valda, Tartumos apskritis, Estija; kontaktai: +372 733 7700, info@nordic-digital.ee (toliau taip pat – organizatorius).


2. AKCIJOS VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

2.1. Akcija vykdoma Baltijos valstybėse (Estija, Latvija, Lietuva).
2.2. Akcijoje galima dalyvauti nuo 2023-05-01 iki 2023-12-31.
2.3. Informaciją apie akciją galima rasti adresu http://www.nordicbatterysolutions.com/


3. PRIZŲ FONDAS

3.1. Dalyvaujant akcijoje, galima laimėti šiuos prizus:
3.1.1. 1 (vieną) pagrindinį prizą – Toyota Yaris Cross SUV 1.5 Dynamic Force (125 hp) Multidrive S Active Plus.
3.1.2. 24 (dvidešimt keturis) televizorius Panasonic TX-55LX650E Series 4K HDR Android TV™. Kiekvieną mėnesį bus traukiami 3 (trys) prizai, po vieną kiekvienai šaliai.
3.1.3. 105 (šimtą penkias) garso kolonėles Panasonic TMAX5, USB, Bluetooth, black - Party Speaker SC-TMAX5 Kiekvieną mėnesį bus traukiami 3 (trys) prizai, po vieną kiekvienai šaliai.
3.2. Bendra prizinio fondo vertė – 60 525 eurų (šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai dvidešimt penki eurai).
3.3 Visas prizinis fondas yra dalinamas trims valstybėms – Estijai, Latvijai ir Lietuvai.


4. DALYVAVIMO TAISYKLĖS

4.1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, Dalyvis turi pateikti teisingus duomenis, užpildydamas galiojančią loterijos formą, ir teisingai išspręsti pateiktą klausimą interneto svetainėje http://www.nordicbatterysolutions.com/.
4.2. Akcijoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, išskyrus Nordic Digital AS darbuotojus ir jų šeimos narius.
4.3. Dalyvis atsako už įvestų duomenų teisingumą ir teisėtumą.
4.4. Pateikdamas paraišką dalyvauti akcijoje, Dalyvis sutinka, kad būtų tvarkomi jo duomenys, siekiant užtikrinti, kad būtų išrinktas laimėtojas ir su juo būtų galima susisiekti.
4.5. Pagrindinio prizo laimėtojas įsipareigoja toleruoti automobilio išorėje pritvirtintus reklaminius lipdukus 6 (šešis) mėnesius nuo pagrindinio prizo įteikimo laimėtojui. Akcijos organizatorius turi teisę savo nuožiūra nuspręsti dėl reklaminio lipduko turinio ir dizaino. Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo pagrindinio prizo gavimo, pagrindinio prizo laimėtojas turi teisę nuimti reklaminius lipdukus nuo automobilio. Tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su reklaminių lipdukų nuėmimu (įskaitant galimas išlaidas, susijusias su automobilio išorės apdorojimu ir kt.), apmoka pagrindinio prizo laimėtojas, o organizatorius laimėtojui nekompensuoja jokių išlaidų.

 

5. AKCIJOS VYKDYMAS IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

5.1. Dalyviai gali registruotis dalyvauti akcijoje nuo 2023-05-01 iki 2023-12-31 23:59:59 val.
5.2. Prizų lošimas vykdomas taip:
5.2.1. Savaitės lošimai, kurių metu vienas Dalyvis kiekvienoje šalyje laimės garso kolonėlę Panasonic TMAX5, USB, Bluetooth, black – Party Speaker SC-TMAX5, vyks kiekvieną savaitę pirmadieniais, pirmas lošimas vyks 2023-05-08, o paskutinis -2024-01-02.
5.2.2. Mėnesio lošimai, kurių metu vienas Dalyvis kiekvienoje šalyje laimės televizorių Panasonic TX-55LX650E Series 4K HDR Android TV™ vyks kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną, pirmas lošimas vyks 2023-06-01, o paskutinis – 2024-01-02.
5.2.3 Pagrindinio prizo lošimas vyks 2024-01-05 – vienas Baltijos šalių Dalyvis laimės automobilį Toyota Yaris Cross SUV 1.5 Dynamic Force (125 hp) Multidrive S Active Plus.
5.3. Nordic Digital AS atsitiktine tvarka iš visų Dalyvių išrinks kiekvieno Prizo laimėtoją (toliau – Laimėtojas). Prizą skiria Nordic Digital AS.
5.4 Vienas Dalyvis negali laimėti kelių Prizų.
5.5 Nenugalimos jėgos (force majeure) atveju Nordic Digital AS turi vienašalę teisę nutraukti Akciją ir nevykdyti Prizų loterijos ir (arba) neįteikti Prizų Laimėtojams.

 

6. PRIZO GAVIMAS

6.1. Nordic Digital AS asmeniškai susisieks su Laimėtoju Akcijos interneto svetainėje esančioje formoje Dalyvio nurodytu el. pašto adresu ne vėliau kaip per 7 dienas po Prizų lošimo.
6.2. Prizas įteikiamas laimėtojui Nordic Digital AS nurodytu laiku ir būdu. Nordic Digital AS taip pat turi teisę reikalauti identifikuoti Laimėtoją ir pasirašyti kitus reikalingus su Prizo perdavimu susijusius dokumentus.
6.3. Laimėtas Prizas negali būti keičiamas kitu Prizu, taip pat nekompensuojama Prizo vertė pinigais.
6.4. Jei Dalyvis/Laimėtojas pažeidė Akcijos sąlygas, su Laimėtoju susisiekti nepavyksta arba Laimėtojas laiku neatsiima Prizo, organizatorius turi teisę surengti naują lošimą. Tokiais atvejais Nordic Digital AS nėra atsakinga už pradinio Laimėtojo Prizo lošimą ar Prizo neatsiėmimą, taip pat nėra atsakinga už jokią galimą žalą.
6.5. Prizas Laimėtojui įteikiamas per 30 dienų nuo Prizo perdavimo sutarties su Laimėtoju sudarymo. Nordic Digital AS apmoka su Prizo perdavimu Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje susijusias išlaidas.
6.6. Laimėtojas turi teisę reikalauti Prizo per 30 dienų nuo Laimėtojo paskelbimo. Jei Nordic Digital AS nesusisiekė su Laimėtoju arba Laimėtojas nepareikalavo atsiimti Prizo per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, Nordic Digital AS turi teisę neišduoti Prizo ir jo neskirti.
6.7. Organizatorius turi teisę atsisakyti išduoti Prizą, jei:
6.7.1. Laimėtojas nepateikė asmens tapatybę identifikuojančio dokumento;
6.7.2. Laimėtojas pateikė klaidingą informaciją arba neužpildė reikalaujamų laukelių;
6.7.3. su Laimėtoju neįmanoma susisiekti jo nurodytu tel. numeriu ar el. pašto adresu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo loterijos rezultatų paskelbimo;
6.7.4. Laimėtojas neatvyksta atsiimti laimėto Prizo sutartu laiku ir Akcijos taisyklėse nurodytoje vietoje;
6.7.5. Laimėtojas bet kokiu būdu pažeidė Akcijos taisykles;


7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Akcijos metu Dalyvio pateiktus asmens duomenis Nordic Digital AS tvarko pagal Estijos Respublikoje galiojančius įstatymus ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.
7.2. Akcijos Dalyvis sutinka, kad Nordic Digital AS pateiktus duomenis tvarkytų šiais tikslais, įskaitant Akcijos vykdymą, Laimėtojo vardo paskelbimą Akcijos svetainėje ir socialinių tinklų kanaluose, susisiekimą su Laimėtoju ir kt.
7.3. Visas Laimėtojų sąrašas bus paskelbtas interneto svetainėje iki 2024-02-28.
7.4. Akcijos Dalyviai turi teisę gauti papildomos informacijos apie AS Nordic Digital vykdomą asmens duomenų tvarkymą. Tam reikėtų siųsti el. laišką adresu info@nordic-digital.ee. Asmens duomenų valdytojas yra Nordic Digital AS, registracijos kodas 10240231 (buveinė: Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715 Kambja valda, Tartumos apskritis).8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Akcijos vykdymo tvarka yra nustatyta šiose sąlygose, kurios yra privalomos visiems Akcijos Dalyviams.
8.2. Nordic Digital AS dėl pateisinamos priežasties turi teisę pakeisti Akcijos sąlygas arba nutraukti Akciją anksčiau laiko. Nordic Digital AS turi informuoti visuomenę apie aukščiau nurodytas aplinkybes interneto svetainėjehttp://www.nordicbatterysolutions.com/ .
8.3. Iškilus bet kokiems su Akcija susijusiems klausimams, įskaitant galimus skundus, Dalyvis gali kreiptis į Nordic Digital AS šių sąlygų 1.1 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis.
8.4. Visi iš Akcijos kylantys ginčai yra sprendžiami pagal Estijos Respublikos teisės aktus Harjumos apylinkės teisme.
{newsletter}

© 2006-2023 All rights reserved. Fotoaparatas.lt