Basket Items; 0
{categories_side}

REKLAMINĖS AKCIJOS „CASHBACK – PANASONIC LUMIX 2018“ TAISYKLĖS

Prekių įsigijimo laikotarpis: 2018.05.22 - 2018.07.22
Galutinis paraiškų premijai gauti pateikimo terminas: 2018.08.22

Informacija telefonu: 801 003 532 arba 22 295 37 27

1. Akcijos „Cashback – Panasonic Lumix 2018“ (toliau „Akcija“) organizatorė yra pagal Vokietijos įstatymus veikianti bendrovė PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH, kurios buveinė įsikūrusi Visbadene (Wiesbaden), Vokietijoje, adresu Hagenauer Strasse 43 (65203), veikianti per savo padalinį Lenkijoje PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (ribotos atsakomybės bendrovė), Lenkijos skyrius, kurios buveinė įsikūrusi Varšuvoje, adresu ul. Wołoskiej 9a, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registrą, tvarkomą Varšuvos Rajoninio teismo Varšuvos miestui XIII ūkio skyriaus, KRS numeris 0000352843, mokesčių mokėtojo kodas NIP 107-00-16-099, REGON 142346837 (toliau vadinama Organizatoriumi“).

2. Akcijos koordinatorius yra „Interpay Sales Promotions“, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Airija (toliau vadinama „Koordinatoriumi“). Koordinatorius yra įgaliotas ir atsako už Akcijos laikotarpiu Organizatoriaus jam pavestų veiksmų Organizatoriaus vardu vykdymą.

DALYVAVIMAS AKCIJOJE

3. Akcija apima autorizuotų platintojų Produktus, įsigytus autorizuotose mažmeninės prekybos parduotuvėse Lenkijos ir Lietuvos (toliau „Akcijos vykdymo teritorija“). Autorizuotų Produktų platintojų ir autorizuotų parduotuvių sąrašas pateiktas šių Taisyklių Priede Nr. 1.

  1. Akcija vykdoma visoje Akcijos vykdymo teritorijoje.

  2. Ši akcija – tai pardavimas su premija, pagal kurią įsigijus Produktą, Akcijos dalyviui, laikantis šių

Taisyklių, yra suteikiama teisė pateikti paraišką Premijai gauti ir ją gauti. Akcija vykdoma nuo 2018.05.22 iki 2018.07.22 (toliau „Akcijos vykdymo laikotarpis“). Per šį laikotarpį turi būti įsigytas į Akciją patenkantis Produktas. Paraiškos Premijai gauti, susijusios su prieš šį laikotarpį arba jam pasibaigus įsigytais produktais, bus laikomos negaliojančiomis.

6. Į Akciją patenkančių produktų modelių (toliau vadinamų „Produktais“) sąrašas bei už konkretų Produktą skiriamų piniginių premijų sumos (toliau vaidinamos „Premija“) 

panasonic-cashback-lentele 

  1. Akciją patenka tik nauji autorizuoti Akcijos vykdymo teritorijoje platintojų parduodami gaminiai, įsigyti autorizuotose mažmeninės prekybos parduotuvėse (įskaitant internetines parduotuves). Į Akcijnepatenka taisytų arba perdirbtų, antrinėje rinkoje ar iš nevykdančių ūkinės veiklos fizinių asmenų įsigyti produktai, Akcijos vykdymo teritorijos rinkoje nesiūlomi arba užsienyje (įskaitant internetines parduotuves) įsigyti, padirbti arba „Panasonic“ įmonių grupei priklausantys kompanijų intelektinės nuosavybės teisę pažeidžiantys produktai.

  2. Akcijoje gali dalyvauti pilnamečiai fiziniai asmenys, įsigiję Produktus su ūkine veikla nesusijusiems tikslams (t.y. kaip vartotojai pagal Civilinio kodekso 221 str.) bei verslininkai.

PARAIŠKŲ PREMIJAI PATEIKIMO TVARKA

9. Norėdami dalyvauti Akcijoje, turite ne vėliau nei iki 2018.08.22 imtinai (toliau „Galutinis paraiškų premijos gavimui pateikimo terminas“) pateikti paraišką Premijai gauti, t.y. (a) užpildyti formą, esančią Akcijos internetinėje svetainėje www.lumixpromotions.com, (b) pridėti į Akcija patenkančio Produkto įsigijimą patvirtinančio dokumento (sąskaita– faktūra arba sąskaitos kvitas) kopiją ir (c) pridėti ant Produkto pakuotės esančio Produkto brūkšninio kodo (nurodančio modelio seriją ir numerį) nuotrauką. Pasibaigus Galutiniam paraiškų premijos gavimo pateikimo terminui pateiktos paraiškos bus laikomos negaliojančiomis. Pirkimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodytas įsigyto Produkto modelis bei jo įsigijimo data. PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į FAKTĄ, KAD paraišką Premijai gauti galima pateikti, tik praėjus 14 dienų nuo Produkto įsigijimo dienos, tačiau ją pateikti būtina iki Galutinio paraiškų premijos gavimui pateikimo termino pabaigos.

10. Pildydamas formą, Akcijos dalyvis: a) pateikia savo asmens duomenis: vardą ir pavardę arba pavadinimą, elektroninio pašto adresą, b) pateikia ir patvirtina siūlomą slaptažodį prisijungimui Akcijos tinklalapyje, c) gali (pasirinktinai) duoti sutikimą rinkodaros informacijos siuntimui elektroninėmis priemonėmis, visų pirma elektroniniu paštu, d) pateikia registruojamo Produkto duomenis: serijos numerį, Produkto modelį, Produkto įsigijimą patvirtinančio dokumento numerį, Produkto įsigijimo datą, parduotuvės, kurioje buvo įsigytas Produktas, pavadinimą, e) prideda Produkto įsigijimą patvirtinančio dokumento nuotrauką arba nuskanuotą kopiją.

11. Jeigu Akcijos dalyvis atsisakys į Akciją patenkančio produkto ir grąžins jį pardavėjui, jis neteks teisės reikalauti Premijos, o pateiktos paraiškos Premijai gauti bus laikomos negaliojančiomis. Akcijos dalyviui atsisakius į Akciją patenkančio produkto ir jį grąžinus pardavėjui, Organizatorius turi teisę reikalauti sugrąžinti išmokėtą Premiją.

12. Paraiška Premijai gauti bus laikoma negaliojančia, jeigu Akcijos dalyvis negalės pateikti į Akciją patenkančio Produkto brūkšninio kodo nuotraukos arba tokio Produkto įsigijimą patvirtinančio dokumento kopijos. Jeigu dėl kokios nors priežasties Akcijos dalyvis negavo Produkto pakuotės,

Organizatorius gali priimti ir ant Produkto apačios esančio serijos numerio nuotrauką.

13. Paraiškos Premijai gauti nebus priimamos faksu, telefonu ar elektroniniu paštu. Neįskaitomos, nepilnos ar pakeistos paraiškos formos bus laikomos negaliojančiomis. Taip pat negaliojančiomis bus laikomos paraiškos formos, kurios nebus užpildytos pagal šiame dokumente nurodytas Taisykles.

14. Pateikus paraišką internetu, ji bus Organizatoriaus arba Koordinatoriaus (Organizatoriaus vardu) patikrinta. Akcijos dalyviams bus išsiųstas automatinis elektroninis laiškas, patvirtinantis, jog paraiška Premijai gauti priimta, bei informuojantis apie tolesnius veiksmus. Jeigu paraiškoje trūks duomenų, Akcijos dalyvis privalo juos pateikti per 10 kalendorinių dienų nuo informacijos iš Organizatoriaus arba Koordinatoriaus gavimo dienos. Jeigu per nurodytą laikotarpį tokie duomenys nebus pateikti, paraiška bus laikoma negaliojančia.

PREMIJŲ MOKĖJIMO TVARKA

15. Premija bus išmokėta per 30 dienų laikotarpį nuo tinkamai ir teisingai užpildytos paraiškos Premijai gauti ir visų patvirtinančiųjų dokumentų gavimo dienos. Jei Premija nebus išmokėta per 30 dienų laikotarpį, prašome susisiekti su mumis kontaktais nurodytais šių Taisyklių 30 dalyje, bet ne vėliau kaip per 40 dienų laikotarpį nuo paraiškos Premijai gauti pateikimo dienos.

PRIVATUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

16. Organizatorius yra asmens duomenų tvarkytojas. Dalyvį identifikuojantys asmens duomenys (vardas, pavardė arba pavadinimas, gyvenamosios vietos arba ūkinės veiklos vykdymo adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, Mokesčių tarnyba, kurioje dalyvis pateikia mokesčių deklaraciją, [...]) bus kaupiami ir naudojami:

a) Akcijos ir Organizatoriaus įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymui laikotarpiu iki 2018.12.31, remiantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo 23 str. 1.3 dalimi, o nuo 2018.05.25, remiantis EB reglamento 2016/679 6 str. 1b dalimi;

b) nustatant, nagrinėjant arba saugantis nuo su šios Akcijos vykdymu susijusių pretenzijų, kurias kitos šalies atžvilgiu gali turėti Organizatorius arba Akcijos dalyvis per 5 metų laikotarpį, skaičiuojamą nuo 2018 m. pabaigos, remiantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo 23 str. 1.2 ir 1.5 dalimi, o nuo 2018.05.25, remiantis EB reglamento 2016/679 6 str. 1f dalimi;

c) Organizatoriaus prekių ir paslaugų rinkodarai, visų pirma komercinės informacijos elektroninėmis priemonėmis, įskaitant el. paštą, siuntimui dalyvio duoto sutikimo galiojimo laikotarpiu iki tokio sutikimo atšaukimo, remiantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo 23 str. 1.2 ir 1.5 dalimi, o nuo 2018.05.25, remiantis EB reglamento 2016/679 6 str. 1f dalimi.

17. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas, norint dalyvauti Akcijoje. Nepateikus asmens duomenų, Akcijoje užsiregistruoti ir dalyvauti negalima.

18. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys yra tvarkomi, turi teisę tikrinti, taisyti, pašalinti savo asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su tolesniu jų kaupimu, perduoti duomenis ar pateikti skundą asmens duomenų apsaugos institucijai.

19. Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie Akcijos dalyvio teises ir jų vykdymą arba kilus kitiems klausimams, prašome kreiptis adresu Marketing.CE.GDPR@eu.panasonic.com

20. Asmens duomenų gavėjais šių duomenų tvarkymo tikslais yra subjektai, kuriems Organizatorius

paves asmens duomenų tvarkymą, bei Organizatoriaus arba šių subjektų darbuotojai ir bendradarbiai.

MOKESČIAI

21. Akcijos dalyviams, kurių dalyvavimas šioje Akcijoje yra susijęs su jų vykdoma ūkine veikla, Premija gautos pajamos yra apmokestinamos už šios veiklos vykdymą, o Premiją išmokėjęs Organizatorius neturi su ja susijusios pajamų mokesčio mokėjimo prievolės.

BENDROSIOS NUOSTATOS

22. Siekdamas apsisaugoti nuo apgavysčių, negaliojančių ar pasikartojančių paraiškų, Organizatorius turi teisę tikrinti visas paraiškas. Negaliojančiomis laikomos nesąžiningos, su grąžintais produktais ar apgavyste susijusios arba kitaip šių Taisyklių neatitinkančios paraiškos Premijai gauti.

23. Pagal šios Akcijos Taisykles gauta Premija yra nekeičiama ir neperduodama tretiesiems asmenims; vietoje Premijos nesiūlomi dovanų kuponai ar kiti produktai.

  1. Už vieną įsigytą į Akciją patenkantį produktą galima pateikti tik vieną paraišką Premijai gauti.

  2. Ši Akcija nesusijusi su kitais pasiūlymais ar akcijomis.

  3. Jeigu Akcijos dalyvis pateiks paraišką Premijai gauti, bus laikoma, kad jis perskaitė šias Taisykles

ir su jomis sutiko.

27. Akcijos Taisyklės pateiktos šiame dokumente. Visa informacija apie Akciją, pateikta reklaminėje medžiagoje ir skrajutėse, yra tik informacinio pobūdžio.

28. Šias Taisykles galima rasti Koordinatoriaus buveinėje adresu „Interpay Sales Promotions“, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Airija, Akcijos interneto svetainėje bei Organizatoriaus buveinėje adresu „Panasonic Marketing Europe GmbH“ (ribotos atsakomybės bendrovė), Lenkijos skyrius, ul. Wołoska 9a, 02–583 Warszawa (Varšuva).

29. Šioms Taisyklėms taikomi Lenkijos įstatymai.

30. Organizatorius išnagrinės visus su šios Akcijos vykdymu susijusius skundus, atsiųstus Organizatoriaus adresu (nurodytu 28 šių Taisyklių dalyje) iki 2018.08.22. Skunde su informacija „Cashback – Panasonic Lumix 2018“ turi būti pateikti skundą pateikiančiojo asmens duomenys, nurodant adresą korespondencijai ir telefono numerį, bei tiksliai aprašyta skundo pateikimo priežastis. Organizatorius išnagrinėja skundą per 14 dienų nuo jo gavimo datos ir nedelsdamas informuoja skundą pateikusį asmenį apie šios procedūros rezultatus. Akcijos dalyvis turi teisę pateikti ieškinį teisme. Skundo pateikimas Organizatoriui neužkerta kelio Akcijos dalyvio teisei kreiptis į teismą ir/ar ieškinio patenkinimui.

Varšuva, 2018.05.21

PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (ribotos atsakomybės bendrovė) Lenkijos skyrius
ul. Wołoska 9a,
02 583 Warszawa

KRS 0000352843,
(Varšuvos miesto Rajoninis teismas; XIII ūkio skyrius) NIP 107-00-16-099, 

{newsletter}

© 2006-2018 All rights reserved. Fotoaparatas.lt